W górę
DSA-50
DLM-101
DLM-102
DSA50-ZWP
DLM-101S
APMS-19
WA-2
DD-40
DD-41
KA-50
KA-10
DSA Monitor
Son Monitor

 

Program DSA MONITOR

 

Program DSA Monitor przeznaczony jest przede wszystkim do gromadzenia i zaawansowanej obróbki danych pomiarowych zebranych przez Cyfrowy Analizator Dźwięku DSA-50 oraz sterowania poprzez kabel USB funkcjami analizatora za pomocą klawiatury komputera. Umożliwia także import i obróbkę danych z plików pochodzących z innych mierników produkcji SONOPAN (DM-100, SON-50), wygenerowanych odpowiednio przez programy: DM-100 i SON MONITOR. Program przewidziany jest do pracy w systemie operacyjnym Windows. Program pracuje na komputerach o przeciętnych parametrach.
Najnowszą, instalacyjną wersję programu można pobrać stąd. Przed zainstalowaniem nowej wersji należy odinstalować starą. Podczas systemowej deinstalacji pliki z danymi pomiarowymi oraz wszystkie inne pliki i katalogi utworzone przez użytkownika zostaną zachowane.

W skład wyposażenia standardowego DSA-50 wchodzi podstawowa, uproszczona  wersja programu, która umożliwia:

 • zdalną obsługę Cyfrowego Analizatora Dźwięku DSA-50,

 • pobranie z Cyfrowego Analizatora Dźwięku DSA-50 bieżących lub zarejestrowanych pomiarów oraz zarejestrowanych historii i pogrupowanie ich według kategorii i typu,

 • tworzenie zestawień z pobranych pomiarów i historii,

 • tworzenie komentarzy globalnych (dotyczących wielu danych opisujących jeden obiekt pomiarowy) i indywidualnych (dotyczących konkretnych danych),

 • przenoszenie danych pomiędzy różnymi plikami obsługiwanymi przez program,

 • eksport danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego,

 • zapis zgromadzonych danych na trwałym nośniku.

Pełna wersja programu jest rozbudowana i posiada cały szereg nowych możliwości. Aby uzyskać do nich dostęp program należy zarejestrować. Rejestracja może być darmowa (w przypadku promocji) lub płatna - przed zakupem należy sprawdzić telefonicznie lub w cenniku.

 

Wykaz dodatkowych możliwości programu dostępnych po rejestracji:

 • Wizualizacja pobranych danych pomiarowych w postaci stabelaryzowanej oraz wykresów. Dostępne są wykresy przebiegów czasowych (dotyczy historii) oraz rozkładów widmowych (dotyczy trybu analizatora oktawowego i 1/3 oktawowego) dla wszystkich zarejestrowanych parametrów. W przypadku przebiegów czasowych można utworzyć wykres dla jednego lub kilku dowolnie wybranych parametrów. Dla trybów analizatora przebiegi czasowe tworzone są niezależnie dla dowolnych pasm widmowych oraz sumy widmowej. Przebiegi czasowe wyposażone są w rozbudowane opcje "zoom" (lupy) ułatwiające przeglądanie długich historii. Zarówno tabele jak i wykresy przebiegów czasowych posiadają przejrzystą sygnalizację przekroczeń zakresu pomiarowego podczas badań.

 • Pomijanie dowolnych próbek przy pomocy rozbudowanego menu ułatwiającego osiągnięcie zamierzonego efektu (dotyczy historii).

 • Pomijanie dowolnych pasm widmowych przy pomocy rozbudowanego menu ułatwiającego osiągnięcie zamierzonego efektu (dotyczy trybów analizatora).

 • Obliczanie parametrów kryterialnych, ekwiwalentnych i ekspozycyjnych dla dowolnego zakresu próbek pomiarowych historii.

 • Edycja czasu dla obliczanego poziomu ekspozycyjnego dźwięku.

 • Dowolne ustawianie na wykresach przebiegów czasowych i rozkładów widmowych limitów dopuszczalnego poziomu dźwięku w celu szybkiego wychwycenia przekroczeń.

 • Ustawianie limitów widmowych.

 • Opracowania statystyczne dla wybranych próbek i pasm widmowych w postaci wykresu skumulowanego i histogramu (dotyczy historii).

 • Obliczanie parametrów pozycyjnych rozkładu gęstości skumulowanej niezależnie dla poziomu i częstości występowania.

 • Prezentacja częstości występowania określonego poziomu dźwięku oraz ustawionego zakresu poziomów na wykresie histogramu poziomów.

 • Drukowanie lub kopiowanie do schowka systemowego (w celu wklejenia do raportu) wszystkich wykresów, tj. przebiegu czasowego, rozkładu widmowego, gęstości skumulowanej i histogramu poziomów.

 • Ręczne tworzenie danych pomiarowych.

 • Import danych z plików pochodzących od mierników produkcji SONOPAN (DM-100 i SON-50).

 • Import z dowolnych plików danych sporządzonych zgodnie z formatem opisanym w pliku pomocy programu DSA MONITOR.

 • Edycja wartości zmierzonych parametrów akustycznych.

 • Łączenie kilku jednostek pomiarowych zapisu historii w jedną.

Zebrane dane mogą być prezentowane bezpośrednio w programie w postaci różnorodnych tabel i wykresów, jak również zapisane w pliku tekstowym w taki sposób, aby można je było odczytać przez aplikacje arkuszy kalkulacyjnych, (Openoffice itp). Bezpośrednio z poziomu programu można wydrukować wygenerowane wykresy przebiegu czasowego, rozkładu widmowego, gęstości skumulowanej i histogramu poziomów, możliwe jest także przenoszenie (w postaci bitmap) poprzez schowek systemowy wygenerowanych wykresów do innych programów.
W celu zilustrowania możliwości programu poniżej przedstawiono kilka przykładowych okien przedstawiających: dane w formie tabeli, przebiegi czasowe, rozkłady widmowe i wykresy statystyczne.
W konkretnych przypadkach wygląd odpowiednich okien może się różnić od poniższych, w zależności od ilości i rodzaju zgromadzonych danych pomiarowych oraz wybranych do prezentacji parametrów.

Ulotka w formacie pdf.

 

tabela_danych

 

wykres

 

wykres

 

wykres

 

wykres

 


SONOPAN SONOPAN sp. z o.o. 15-950 BIAŁYSTOK ul. Ciołkowskiego 2/2  tel/fax: 085 7423 662

Copyright © 2008 SONOPAN sp. z o.o.