Strona główna
News
Akustyka
Fotometria
Wibracje
Pobierz
Cennik
Info
kontakt
W prasie o nas

Informacje ogólne

Firma SONOPAN powstała w roku 1974, początkowo jako oddział Zakładu Doświadczalnego TECHPAN Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Nazwa SONOPAN pojawiła się w roku 1982 gdy firma usamodzielniła się jako Przedsiębiorstwo Doświadczalno Produkcyjne PAN. W roku 1992 SONOPAN zmienia osobowość prawną, przekształca się w spółkę z o. o. z większościowym udziałem pracowników i Polskiej Akademii Nauk.

Aparaturę akustyczna produkujemy od początku istnienia firmy (1974), aparaturę fotometryczną od 1980 roku.

Cały asortyment produkcji to nasze konstrukcje z naszymi przetwornikami. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar.

WAŻNE!
27 grudnia 2007 r. Minister Gospodarki wydał "Zarządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli". W myśl tego rozporządzenia prawna kontrola metrologiczna mierników poziomu dźwięku została ograniczona do obowiązkowego zatwierdzania typu (zniesiono obowiązkową okresową legalizację).  Mierniki mogą być wzorcowane.

Zasady zakupów

Wszystkie produkty można zamawiać bezpośrednio  w  firmie Sonopan e-mailem, faxem lub listownie.

Na zamówieniu powinien być umieszczony podpis zamawiającego. Przyrządy dostarczane są do odbiorcy pocztą kurierską na koszt zamawiającego.

Formy płatności:

za pobraniem - należność pobiera kurier w momencie dostarczenia przesyłki.

przelew 14 dni -  w szczególnych przypadkach możliwa jest zapłata przelewem.

Informacje serwisowe

Ze względu na konieczność użycia specjalistycznej aparatury, naprawy serwisowe i przeglądy dokonywane są bezpośrednio w firmie Sonopan.

Po uprzednim kontakcie z serwisem, należy przesłać przyrząd na adres zakładu pocztą kurierską. Do przesyłki należy dołączyć opis uszkodzenia (objawy). W przypadku urządzeń wymagających wzorcowania należy określić w jakim laboratorium ma być dokonane wzorcowanie. Naprawione urządzenie  zostanie odesłane pocztą kurierską. Należność za naprawę wraz z kosztem przesyłki  pobiera kurier w momencie dostarczenia przesyłki.

Wzorcowanie

Standardowo wzorcowania dokonujemy w laboratorium Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku. Może być też dokonane w dowolnym laboratorium wskazanym przez klienta. Przed przekazaniem przyrządu do laboratorium dokonujemy przeglądu miernika. Pozwala to uniknąć sytuacji w której przyrząd nie spełni wymogów wzorcowania i będzie musiał ponownie trafić do serwisu narażając klienta na koszt podwójnego wzorcowania.

Urządzenie po wzorcowaniu odesłane będzie pocztą kurierską. Należność za wzorcowanie, przegląd miernika oraz koszt przesyłki pobiera kurier w momencie dostarczenia przesyłki.